Child Safeguarding Policy Statement of the Constituent Members of the Catholic Church in Ireland

As a constituent member of the Catholic Church in Ireland, we recognise and uphold the dignity and rights of all children, are committed to ensuring their safety and well-being, and will work in partnership with parents/guardians to do this. We recognise each child as a gift from God, and we value and encourage the participation of children in all activities that enhance their spiritual, physical, emotional, intellectual and social development.

All Church personnel (including clergy, religious, staff, volunteers and any other Church personnel) have a responsibility to safeguard children through promoting their welfare, health and development in a safe and caring environment that supports their best interests and prevents abuse

For the procedures to implement the Child Safeguarding Policy, the Diocese of Cork and Ross follows the guidance of the National Board for Safeguarding Children in the Catholic Church in Ireland.

View all the guidance

Child Safeguarding Statement of the Diocese of Cork and Ross

Ráiteas pholasaí chomhbhaill na hEaglaise Caitlicí in Éirinn um chosaint leanaí

Mar chomhbaill na hEaglaise Caitlicí in Éirinn, aithnímid agus dearbhaímid dínit agus cearta gach uile linbh agus táimid tiomanta dá sábháilteacht agus dá leas a chinntiú, agus saothróimid i gcomhar lena dtuismitheoirí/gcaomhnóirí chun sin a chur i gcrích. Tugaimid aitheantas do gach aon leanbh mar thabhartas ó Dhia, agus is luachmhar linn é, agus spreagaimid rannpháirtíocht gach linbh sna himeachtaí go léir a fhorbraíonn iad go fisiciúil, go spioradálta, go mothaitheach, go hintleachtúil agus go sóisialta.

Tá freagracht ar chuile oibrí Eaglaise (cléir, lucht na beatha rialta, foireann agus oibrithe deonacha) as leanaí a chosaint trína leas, a sláinte agus a bhforbairt a chur chun cinn i dtimpeallacht shábháilte, chúramach a chothaíonn barr a leasa agus a choisceann mí-úsáid.

Oświadczenie w sprawie polityki bezpieczenstwa dzieci dla Kościoła w Irlandii

Jako integralna część Kościoła Katolickiego w Irlandii uznajemy i wspieramy godność i prawa wszystkich dzieci oraz gwarantujemy ich bezpieczeństwo i pomyślność. Zamierzamy także współpracować z rodzicami/ opiekunami dla osiągnięcia tego celu. Uznajemy, że każde dziecko jest darem od Boga oraz cenimy je i zachęcamy dzieci do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach, które rozwijają je duchowo, fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie i społecznie.

Wszyscy pracujący w Kościele (włączając księży, osoby zakonne, pracowników oraz woluntariuszy) mają obowiązek troszczyć się o dzieci poprzez popieranie tego, co służy ich dobru, zdrowiu i rozwojowi w bezpiecznym i troskliwym otoczeniu zgodnie z ich najlepszym interesem i zapobiegać ich wykorzystywaniu.